Missie 050

Wat is onze visie? 

1. Onrecht
De opeengestapelde crises raken de sociaaleconomisch zwakke wijken bovenmatig. Armoede en eenzaamheid zijn steeds groter wordende maatschappelijke problemen. Kwetsbare groepen worden nog meer kwetsbaar. Tegelijkertijd bespeuren we bij alle generaties een verlangen naar meer samenhang. Missie 050 is gedreven om onrecht samen aan te pakken.

2. De wijk als logisch verband
Buurtbewoners vormen een (potentiële) gemeenschap. Deze burennetwerken bouwen is in onze individualistische samenleving een uitdaging. Het levert ook veel op! In economische termen kun je veel problemen opsommen die met een goed netwerk voorkomen kunnen worden. Andere levensgebieden zijn evenzo belangrijk. Op wijkniveau spelen alle stedelijke problematiek zich af, of kent er zijn oorsprong. Denk aan (thuis)prostitutie, schuldenproblematiek, (kinder)armoede, illegale vluchtelingen, integratie van nieuwkomers, alcoholmisbruik, enzovoorts. Hier loopt eenzaamheid als rode draad doorheen. De wijk is een logische plek om aan duurzame oplossingen te werken.

3. Beweging van helpers
Hulp bieden is niet alleen voor professionele hulpverleners, maar voor iedereen die een goed hart heeft. Op Stadsmissie maakt helpen praktisch voor iedereen zodat het helpen een levensstijl wordt en inpasbaar is in het dagelijkse leven. Sterker nog: mensen die hulp nodig hebben gehad, weten als geen ander hoe het beste hulp te bieden zodat er ontwikkeling ontstaat. Wij zetten daarom in op ervaringsdeskundigen in deze beweging van helpers.

4. Dienstbaar aan ontwikkeling
Mensen zijn hun problemen niet. Noodhulp is nooit bedoeld om voor altijd te ontvangen, maar alleen in crisissituaties; noodhulp kan in een moment van crisis van belang zijn. Gelijkwaardigheid in de relatie is van evident belang. Wanneer we echt eenzaamheid willen bestrijden is gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt. Het accent bij Op Stadsmissie ligt daarom op de ontwikkeling van wijkbewoners. Alle mensen hebben talenten. In relatie tot de ander kunnen talenten ontdekt, herkend en ontwikkeld worden. We willen bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen.

5. Samen
We gaan samen op zoek naar de bloei van de wijk, voor ons komt deze inspiratie uit Jeremia 29:7: “De bloei van de stad is ook jullie bloei”. Samenwerken met partners die een vergelijkbare missie hebben is voor ons heel natuurlijk. We zijn allen zonen en dochters Gods. Gestalte geven aan Bijbelse woorden, zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad. In verbondenheid met Hem en in verbondenheid met elkaar. Jouw bloei is onze bloei. 
Te veel energie gaat verloren aan piketpaaltjes, ongezonde wedijveren wie beste is of doet en persoonlijke koninkrijkjes. Wanneer we een proces inrichten waarbij identiteitsbehoud mogelijk is maar waarin versterking gevonden wordt, is dit winst voor mensen die vereenzamen.

Onze missie kent drie pijlers